نسل عشق
نسل عشق

نسل عشق
روزهای خورشیدم

Email : feryal.farbod@gmail.com

خورشید خانم آفتاب کن، شب اسیر خواب کن، مجمر نور بردار، یخ زمین آب کن... شدم خورشید زندگی بابا مامان


[ موضوع : <-PostCategory->]
تاريخ : - | - | نویسنده : مامان |